Regler

För att delta på Krigshjärta 9 måste du vid anmälan bocka i att du läst arrangemangets regler och godtar deltagarkontraktet. Mycket av det som står i reglerna och deltagarkontraktet är självklarheter, men för tydlighets skull är det ändå uttalat vad som gäller. Att inte följa arrangemangets regler kan leda till varning, restriktioner eller i grova fall avvisning eller nekat deltagande även på föreningens framtida arrangemang. Brott mot lagen kommer självklart att polisanmälas.

 

Vad vi erbjuder

 • Ett lajvområde med ängar att slå upp läger på, där vardera sida har var sitt läger.
 • Dricksvatten, dass och en sjö att bada i.
 • Parkering för deltagarnas bilar inom rimligt avstånd från området.
 • Tillgängliga arrangörer som gärna svarar på deltagarnas frågor, i synnerhet över mail.
 • Workshops samt tid för grupper och personer att lära känna varandra under förberedelsedagen.
 • En fiktion att lajva i, där den lilla människans förhållande till det stora systemet står i fokus.
 • Tillgängliga trygghetsvärdar under hela arrangemanget.
 • En akutbil redo att skjutsa allvarliga skador in till sjukhus, samt första hjälpen-lådor för lättare skador.
 • Försäkring genom Sverok under pågående arrangemang.
 • Ett lajv där deltagare har relativt fria händer inom fasta ramar satta av arrangörerna.
 • En efterfest under lördag kväll.
 • Arrangörer som gärna förmedlar kontakt mellan personer och grupper.
 • Mat under lajvet. Det innebär frukost, lunch och middag den 24-27 juli. Det är alltså de dagar som är i roll, plus lördagen som börjar inlajv och slutar med efterfest. Övriga dagar måste deltagarna stå för sin egen mat.

Allmänna regler

 • Deltagare godtar att arrangör har sista ordet om vad som gäller på Krigshjärta 9, samt att deltagaren ska följa vad arrangör har bestämt.
 • Under arrangemanget förbinder sig alla deltagare att följa föreningen Krigshjärtans värdegrund samt mångfaldspolicy.
 • Deltagare går med i föreningen Krigshjärtan i samband med anmälan, om hen inte redan är medlem. Under arrangemanget måste alla deltagare vara medlemmar i föreningen.
 • Deltagare som under pågående arrangemang av arrangör ombeds avlägsna sig på grund av regelbrott har inte rätt att få deltagaravgiften återbetald. Detta gäller även den som inför eller under arrangemanget allvarligt skadar eller motarbetar kampanjen, arrangemanget, arrangörer, funktionärer eller deltagare på ett sådant sätt att deltagaren bedöms direkt olämplig.
 • Under hela Krigshjärta 9 gäller berusningsförbud. Detta innebär att alkohol är tillåten endast upp till 2,25 volymprocent, vilket motsvarar lättöl. Efterfesten är undantagen från alkohol- och berusningsförbudet, men drick dig inte kraftigt onykter. Deltagare som bedöms för alkoholpåverkad kan på arrangörs anmodan komma att avlägsnas från festen.
 • Det är strängt förbjudet och brottsligt att bjuda minderåriga deltagare på alkohol.
 • Krigshjärta 9 har för stridande roller en åldersgräns på 18 år, och för icke-stridande roller en en åldersgräns på 15 år. Dispens från dessa åldersgränser kan beviljas om särskilda skäl föreligger, exempelvis att deltagarens målsman deltar på lajvet. Kontakta i så fall arrangör för att diskutera saken.
 • Minderårig deltagare ska ha målsmans tillstånd att delta på Krigshjärta 9. Hen ska också under lajvet ha en myndig person som fadder, vars uppgift är att vara ett proaktivt stöd för den minderåriga deltagaren vid behov. Faddern ska maila arrangör om att hen är fadder och vem hen är fadder för.
 • Om lokala brandskyddsmyndigheter utfärdar eldningsförbud i området för arrangemanget gäller det naturligtvis även på Krigshjärta 9. All eldning och pyroteknik ska hanteras med största försiktighet enligt vad arrangör meddelar gäller. Öppen eld får oavsett eldningsförbud aldrig lämnas obevakad, och brandsläckare eller vattenfylld hink måste alltid finnas nära till hands under eldning.
 • Svensk lag gäller självklart även på Krigshjärta 9.
 • Deltagande sker på egen risk.
 • Ditt för- och efternamn kan komma att stå på en öppen lista över anmälda deltagare. Om du har skyddad identitet och därför har god anledning att inte vilja detta, kontakta arrangör innan du anmäler dig.
 • Dina personuppgifter kommer inhämtas i samband med anmälan. Dessa kommer användas för att kunna kontakta dig, för föreningens medlemsregister, i rapport till Sverok om medlemmar samt för studiecirklar hos studiefrämjandet för de som vill.
 • Arrangörerna förbehåller sig rätten att neka personer som av något skäl bedöms olämpliga som deltagare från att delta på arrangemanget.

Vad vi vill ha av dig innan lajvet

 • Deltagare läser igenom relevant information för den sida och det koncept som hen spelar.
 • Deltagare skapar själv sin roll och sina intriger för lajvet. Vi arrangörer kan vid behov hjälpa till med att förmedla kontakt mellan grupper och personer.
 • Deltagare organiserar sig självmant i grupper. Krigshjärta 9 är ett gruppbaserat lajv, och i princip alla roller är organiserade i någon slags grupp. Om du vill ha hjälp att hitta grupper eller översikt, kontakta arrangör.
 • Deltagare ordnar självmant sin utrustning och sina kläder till lajvet.
 • Deltagare ordnar självmant tält att bo i under pågående arrangemang. Militärtält är inte tillåtna på området med hänvisning till önskemål från markägaren.

Under lajvet

 • Deltagare ser till att följa arrangemangets regler, vision och estetik.
 • Deltagare strävar efter att skapa scener som är meningsfulla för alla inblandade.
 • Deltagare som spelar befäl eller annan slags status- eller auktoritetsroll har ett ansvar för andras spelupplevelse och förväntas förvalta detta ansvar på ett osjälviskt sätt. Befäl förväntas alltså ta off-ansvar för att se till att de som spelar underlydande får en bra upplevelse. Deltagare som spelar befäl måste inte nödvändigtvis vara samma person som off-samordnar gruppen.
 • Deltagare ska skyndsamt avlägsna sig från arrangemanget i sin helhet eller från delar av området ifall arrangör kräver det med hänvisning till grövre överträdelser mot arrangemangets regler. Detta gäller i synnerhet deltagare som utsätter andra för fara.
 • Deltagare ska respektera sina medspelare. Deltagare får inte utsätta andra för fara, diskriminering eller otrygghet. I det ingår självklarheten att inte trakassera en roller för off-attribut såsom utseende. Förtryck baseras på rollens attribut, inte spelarens.
 • Deltagare får inte under några omständigheter spela ut scener om sexuella övergrepp.
 • Deltagare som i strid beter sig särskilt vårdslöst i strid kan få stridsförbud under resten av arrangemanget.
 • Deltagare som inlajv tar annan roll till fånga är personligen ansvarig för att den tillfångatagna spelaren får mat, vatten och spel.

I slutet av och efter lajvet

 • En stund efter att lajvet blåsts av efter slutstriden är det samling med samtliga deltagare, så att arrangörerna har chans att förmedla några ord.
 • Deltagare kan efter lajvslut ombedas att lägga en stund på att checka av och städa upp en begränsad del av området, och förväntas i så fall att göra det. Det kan exempelvis röra sig om att svepa en del av skogen efter bortskjutna pilar eller att riva ett utpoststorn. Information om exakt vad som ska göras kommer strax efter att lajvet blåsts av.
 • Deltagare ser till att lämna området i samma eller bättre skick än när hen kom dit. Det innebär till exempel att man inte lämnar kvar skräp, att man städar i ordning sitt läger innan avfärd och gräver igen eldgropar och dylikt. Skräp ska sorteras i sopsäckar som arrangemanget tillhandahåller till respektive läger. Hur skräpet ska sorteras anges på plats. Sopsäckarna är endast till för den slags skräp som genererats på grund av eller under pågående arrangemang. Allt annat får deltagare ta med sig och slänga någon annanstans.
 • Deltagare lovar att under den första veckan efter avslutat arrangemang inte offentligt driva kritisk diskussion angående Krigshjärta 9. Vi arrangörer kommer vara trötta och behöva ett uns vila efter genomfört arrangemang, men tar gärna emot konstruktiv kritik efter det.

Vad vi inte erbjuder

 • Boende under arrangemanget.
 • Transport till och från arrangemanget
 • En organiserad inrollning före lajvet eller debriefing efteråt.
 • Gruppsamordning

Återbetalningspolicy

 • Skulle arrangemanget ställas in kan vi inte garantera att anmälningsavgifter återbetalas i sin helhet, men vi strävar efter att kunna återbetala så stor del som möjligt av erlagd avgift efter att arrangemangets utgifter är betalda.
 • Arrangemanget är inte skyldigt att återbetala deltagaravgift för deltagare som avvisas från arrangemanget på grund av regelbrott, eller som av olika skäl behöver lämna arrangemanget, pga tex sjukdom eller personliga omständigheter. Deltagare som anmälts men som grovt brutit mot arrangemangets regler före lajvet är heller inte berättigad återbetalning.
 • Deltagare som av någon anledning inte kan deltaga på lajvet och skriftligen meddelar arrangör om detta senast 1 juni 2019 kan återbetalas anmälningsavgiften. Återbetalning sker dock tidigast när lajvets bokslut är gjort.
 • Medlemsavgiften i föreningen Krigshjärtan återbetalas ej.
 • Deltagare som anmält sig och betalat, men som måste hoppa av, får sälja platsen vidare till annan deltagare. Arrangör måste dock kontaktas per mail innan köpet äger rum. Om köparen bedöms av arrangör att vara en olämplig deltagare, får säljande deltagare hitta ny köpare.

Om det är någon regel du vill ha förtydligad, kontakta gärna arrangör så svarar vi på dina frågor.